Hỗ trợ thành lập, hồ sơ, đăng ký giấy phép phòng khám - HOTLINE: 0792061886

Quý doanh nghiệp đang cần hỗ trợ?

< All Topics
Print

Hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật lần đầu

Căn cứ theo Đièu 7 Thông tư số 43/2013/ TT-BYT ngày 11/12/2013, hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật lần đầu bao gồm:

1. Công văn đề nghị.

2. Biên bản họp Hội đồng chuyên môn kỹ thuật theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

3. Danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt bao gồm:

a) Các kỹ thuật mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang thực hiện; đang tổ chức triển khai thực hiện theo tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở mình;

b) Các kỹ thuật của tuyến trên mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang thực hiện; đang tổ chức triển khai thực hiện;

c) Hồ sơ mô tả năng lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị y tế; hiệu quả kinh tế – xã hội và phương án triển khai thực hiện kỹ thuật.

Bảng danh mục kỹ thuật cũng phải được trình bày đúng theo quy chuẩn nêu tại Khoản 1 điều 4 của thông tư này, cụ thể như sau:

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là Danh mục kỹ thuật) bao gồm 28 chuyên khoa, chuyên ngành được kết cấu theo bảng sau đây:

a) Cột 1: Ghi số thứ tự từ 01 đến hết danh mục kỹ thuật.

b) Cột 2: Ghi tên các chuyên mục kỹ thuật, tên các kỹ thuật. c) Cột 3: Phân tuyến kỹ thuật trong đó chia 4 cột nhỏ:

– Cột 3A: Các kỹ thuật thực hiện tại tuyến 1.

– Cột 3B: Các kỹ thuật thực hiện tại tuyến 2.

– Cột 3C: Các kỹ thuật thực hiện tại tuyến 3.

– Cột 3D: Các kỹ thuật thực hiện tại tuyến 4.

Previous Hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung
Next Hồ sơ mở phòng khám đa khoa tư nhân bao gồm gì?
Table of Contents

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi với các chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp bạn hoàn thành hồ sơ một cách nhanh chóng.