Hỗ trợ thành lập, hồ sơ, đăng ký giấy phép phòng khám - HOTLINE: 0792061886

Quý doanh nghiệp đang cần hỗ trợ?

< All Topics
Print

Hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung

Căn cứ theo Đièu 8 Thông tư số 43/2013/ TT-BYT ngày 11/12/2013, hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung bao gồm:

1. Công văn đề nghị.

2. Biên bản họp Hội đồng chuyên môn kỹ thuật theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

3. Danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt bổ sung gồm:

a) Các kỹ thuật quy định cho tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần bổ sung;

b) Các kỹ thuật của tuyến trên cần bổ sung mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã có đủ điều kiện thực hiện được;

c) Hồ sơ mô tả năng lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị y tế; hiệu quả kinh tế – xã hội và phương án triển khai thực hiện kỹ thuật.Bảng danh mục kỹ thuật cũng phải được trình bày đúng theo quy chuẩn nêu tại Khoản 1 điều 4 của thông tư này, cụ thể như sau:

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là Danh mục kỹ thuật) bao gồm 28 chuyên khoa, chuyên ngành được kết cấu theo bảng sau đây:

a) Cột 1: Ghi số thứ tự từ 01 đến hết danh mục kỹ thuật.

b) Cột 2: Ghi tên các chuyên mục kỹ thuật, tên các kỹ thuật. c) Cột 3: Phân tuyến kỹ thuật trong đó chia 4 cột nhỏ:

– Cột 3A: Các kỹ thuật thực hiện tại tuyến 1.

– Cột 3B: Các kỹ thuật thực hiện tại tuyến 2.

– Cột 3C: Các kỹ thuật thực hiện tại tuyến 3.

– Cột 3D: Các kỹ thuật thực hiện tại tuyến 4.

Previous Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập phòng khám đa khoa tư nhân
Next Hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật lần đầu
Table of Contents

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi với các chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp bạn hoàn thành hồ sơ một cách nhanh chóng.